پایین ترین قیمت ابزار ایمنی در فروشگاه ایمن مسیر رد کردن

کلیاتی در مورد تجهیزات حفاظت فردی

با توجه به اینکه فرایند های تولید و تغییر و تبدیل وسایل و ماشین آلات موجود غالبا امکان پذیرنبوده و یا بسیار مشکلاست معقول ترین و آخرین حربه جهت مقابله با مخاطرات محیط کار استفاده از وسایل حفاظت فـردی مناسـب مـیباشد.متاسفانه کارگران اغلب به علت عدم آموزش کافی و صحیح در ارتباط با استفاده ازادامه مطلب

محافظ گوش و انواع آن

کارگرانی که در یک محیط مشغول به کار هستند در معرض سروصدا ی محیط قرار دارند از این رو اداره ی ایمنی و سلامت شغلی   (OSHA) تامین حفاظت شنوایی کارگران را در محیط کار ضروری می داند.کارفرمایان می تواند به کمک راهنمایی های زیر که توسط اداره ی   OSHA   ارائه شده برای انتخاب مناسب محافظ گوش کارکنان خودادامه مطلب

--

جستجوی کالا