پایین ترین قیمت ابزار ایمنی در فروشگاه ایمن مسیر رد کردن

کلیاتی در مورد تجهیزات حفاظت فردی

با توجه به اینکه فرایند های تولید و تغییر و تبدیل وسایل و ماشین آلات موجود غالبا امکان پذیرنبوده و یا بسیار مشکل
است معقول ترین و آخرین حربه جهت مقابله با مخاطرات محیط کار استفاده از وسایل حفاظت فـردی مناسـب مـی
باشد.
متاسفانه کارگران اغلب به علت عدم آموزش کافی و صحیح در ارتباط با استفاده از وسایل حفاظت فردی ، آنها را از
خود جدا دانسته و رد میکنند. گاهی استفاده از وسایل حفاظت فردی از کارآیی و توانایی نیروی کار و سـرعت
در کوتاه مدت می کاهد و بدین لحاظ با وجود اطلاع از مخاطرات عدم استفاده از این وسایل کارگران به سختی
از آنها استفاده می کنند. آموزش های مداوم ، آگاهی های مرتب اقدامات تشویقی و تنبیهی برای استفاده مرتـب
از این وسایل گاهی ضرورت می یابد.
تاکید میشود که کنترل عوامل زیان آور در محیط کار در ابتدا با روشهای مهندسی و مدیریتی صورت میگیرد و
سپس بعنوان مکمل از این وسایل استفاده میشود. برای استفاده از وسایل حفاظتی خطرات با لقوه محـیط کـار
ضرورت دارد. مثلاً شناخت اشیائی که از بالا سقوط میکنند، مایعات شیمیایی مضر، منـابع نـور، گرمـا، صـوت،
گردوغبار، و …
و پس از اعمال روشهای مدیریتی و مهندسی، استفاده از وسیال حفاظتی در دستور کار قرار میگیرد.

لوازم خفاظت فردی Equipment Protective Personal
این لوازم جهت رسیدن به ۳ منظور بکار می روند:
۱ .بعنوان اقدام اساسی ایمنی بروی محیط و پیرامون کارگر و آنچه گه در اختیار دارد.
۲ .بعنوان ابزار کار تلقی شده که بدون آن پرداختن به شغل مورد نظر غیر ممکن است.
۳ .در شرایطی که اقدام اساسی ایمنی مشکل و یا محتاج زمان می باشد در این صورت تنها امکان تامین شرایط
ایمنی برای افراد بطور موقت خواهد بود.

وسایل حفاظت فردی
حفاظت از نیروی کار بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی ممکن نیست. آنها وسایلی هستند که شخص با استفاده از آنها خود را در برابر خطرهای گوناگون تا حدی محافظت می نماید. لباس کار، کـلاه سـربند، انـواع ماسک ها، انواع دستکشها، انواع کفش ها و غیره در زمره این وسایل هستند.

• لباس کار Protective Body
لباس کار و پیش بند باید برای انتخاب لباس مخاطرات نیروی کار ارزیابی و این لباس بگونه ای طراحی شود که ایمنی کافی در مقابل آن مخاطرات ایجاد نماید.
معمولا لباس کار بعنوان یک پوشش سراسری، تنه،دست و پاها را در مقابل سرایط محیطی حفاظت میکند.
کلاه ایمنی Head Protective
برای حفاظت در مقابل سقوط اشیاء روی سر ساخته می شود و باید سبک، عایق و متناسب باشرایط کار باشد.
با توجه به اینکه کاربرد اصلی کلاه ایمنی مقاومت در مقابل ضربه های مکانیکی است لـذا بایـد طـوری طراحـی شود که قادر به تحمل این ضربه ها باشد . بطور کلی کلاه ایمنی از ۲ قسمت تشکیل شده است:

پوسته کلاه Shell
عامل تعلیق ساز Agent Suspension
عامل تعلیق ساز از ۴ یا ۶ پایه جهت اتصال به پوسته خارجی و یک قطعه ستاره ای شکل کـه نقـش اسـتهلاک ضربه ها را بر عهده دارد و یک کمربند که جهت ثابت ماندن کلاه بر روی سر اسـتفاده مـی شـود تشـکیل شـده است.
کلاهای در سه کلاس AوBوC بترتیب در ساختمانسازی معدن و کارگاههای مشابه، حفاظت در قبال جریـان برق و کارهای سبک نظیر آتشسوزی و … استفاده میشود.

Eye Protection ایمنی عینک
عینک حفاظتی برای کارهایی که مخاطراتی برای چشم دارند نظیر جوشکاری، کار در کوره ها، حفاظت در مقابل پرتاب اشیاء، گردوغبار عندالاقتضاء بدون منفذ استفاده می شوند کارفرمایان باید عینک ایمنی برای کارگرانی که تحت تماس با آسیبهای چشمی در طی کار کردن هستند تهیه کنند. برخی از مـوارد کـه آسـیبهای چشـمی را ایحاد میکنند عبارتند از :
۱ .گرد و غبار و ذرات معلق در هوا مثل تراشه های فلزات و فیبرهای چوب
۲ .فلزات مذاب که احتمال پاشش دارند.
۳ .اسیدها و مایعات خورنده شیمیایی که احتمال پاشش دارند.
۴ .خون و سایر سیالات با خطر بالقوه که برای بدن عفونت ایجاد میکنند و احتمال پاشش و اسـپری و ریخـتن دارند.
۵ .نورهای شدید مثل قوس الکتریکی که از جوشکاری بوجود می آید و لیزر

عموماً برای حفاظت ا زچشم از عینکهای حفاظتی استفاده میشود اما روشن است که تنوع این خطرات تنـوع عینکهای مورد استفاده را بدنبال دارد. گاگلهای ایمنی، حفاظهای جوشکاری، گاگلهای ایمنی لیزری و انـواع حفاظهای صورت از وسایل مورد استفاده برای حفاظت از چشم میباشند.

چگونه میتوان عینک ایمنی مناسب برای کارگران انتخاب کرد ؟
عینک ایمنی باید چشم را در برابر خطرات ویژه ای که در محیط کار وجود دارد حفظ کند.
عینک ایمنی نباید دید فرد را محدود کند
عینک ایمنی نباید از عملکرد سایر لوازم خفاظت فردی ممانعت بعمل آورد.
عینک ایمنی باید با دوام باشد و براحتی تمییز و ضد عفونی شوند.

انواع عینکهای ایمنی
۱- Safety Spectacles
۲- Impact-resistant Spectacles
۳- Side Shields
۴- Goggles
۵- Welding Shields
۶- Goggles Laser Safety
۷- Face Shields

محافظ گوش Ear Protective
سر و صدا از عواملی هستند که سیستم شنوایی را تحت تاثیر قرار می دهند که باید از وسایل حفاظتی گوش در مقابل این عامل فیزیکی استفاده نمود. افراد ممکن است اصوات مضره گوناگونی را در محیط کار تحمل نمایند و بدین لحاظ حسب نوع کار و مدت زمان مواجهه با این اصوات، از وسایل حفاظتی فردی مختلفـی ضـرورت دارد که استفاده شود.

گوشیها براساس قدرت کاهندگی در فرکانسهای مختلف مشخص میشوند.

انواع گوشی های ایمنی حفاظ گوشها : برای محیط های پرسروصدا
۱ .گوشی های هدفونی یا خلبانی ایرماف earmuff
۲ .گوشی های داخل گوش earplugs

از نظر کیفیت کاربرد این ۲ نوع گوشی در موارد ذیل قابل بحث است :
– گوشی M.E دارای توان کاهندگی به مراتب بیشتری نسبت به گوشی P.E است.
– گوشی M.E بدلیل اینکه با قسمتهای داخلی گوش مرتبط نمی باشد مشکلات بهداشتی کمتری دارد.
– گوشی P.E امکان انتقال آلوده کننده های محیطی را به داخل گوش شخص استفاده کننده زیاد میکند.
انواعی از گوشی وجود دارد که از جنس سیلیکون بوده و برای هر فرد بطور مجزا ساخته میشود که کاملا داخل
گوش را می پوشاند و به Mold Ear معروف می باشند.
در شرایطی که صدا بیش از ۱۱۰ dB باشد باید تواما از گوشی P.E و گوشی M.E استفاده کرد.
•کمربندهای ایمنی : به ویژه برای کار در ارتفاع و با احتمال سقوط با امکانات کافی برای حفظ کل بدن.

Hand Protective
محافظ دست ( دستکش )
با توجه به اینکه مخاطرات بسیار زیادی در صنعت وجود دارد که سلامت دست را بعنـوان اساسـی تـرین غضـو
کاری به خطر می اندازد خفاظت از آنها بسیار مهم است
خطراتی که در محیط کار دست افراد را تهدید میکند بشرح زیر است:
خطر سوختگی، خطر خراشیدگی، خطر بریدگی، خطر سوراخ شدن دست، خطر شکستگی، خطـر قطـع عنصـر،
خطر تماس شیمیایی.
انواع دستکشهای ایمنی

Gloves Latex .1
جنس این دستکش از لاستیک طبیعی است. دارای خاصیت ارتجاعی است . در مقابل اسـیدها ،بازهـا ،نمکهـا و
کتونها مقاومت نسبی دارد .
از این دستکشها در پروسه های مواد غذایی ، مونتاژ وسایل الکتریکی، تهیه وسایل پزشکی و … میتـون اسـتفاده
کرد.
Gloves Neoprene .2
یک لاستیک مصنوعی پیشرفته است. مقاومت آن در مقابل مواد نفتـی از لاتکـس بیشـتر اسـت . از خـواص آن
میتوان مقاومت در مقابل اسیدهای سوز آور ، الکل ها،جوهر ها ، خنک کننده ها، کتون ها ،چربیها ، دترجنتها و … را نام برد.
از این دستکشها در صنایع شیمیایی ،پتروشیمی،رنگ آمیزی،شستشوی صنعتی،پروسه های چربی زدایی و … نام برد.
Gloves Nit rile .3
یک نوع لاستیک مصنوعی است که تحت عناوین NBR و اکریلو نیتریل یا بوتادین نیز شناخته میشود.
Gloves Nor foil .4
جنس آن از لاستیک مصنوعی می باشد. وزن آن کم است و دارای خاصیت ارتجاعی است.
Gloves Vinyl .5
جنس این دستکشها از PVC می باشد. در مقابل PH های بالا و پایین بجز اسید سولفوریک مقاوم می باشد .
Gloves Silver Shield .6
این دستکش زیر مجموعه دستکش نورفویل است. استفاده خاص آن در هنگام کار کردن بـا مـواد سـاینده مـی
باشد.
Gloves Fabric .7
Leather Gloves .8
این دستکشها در مقابل جرقه هـای الکتریکـی ،گرمـای متوسـط و سـطوح نـاهموار حفاظـت بعمـل مـی آورد .
جوشکاران بطور ویژه به این دستکشها نیاز دارند.
Aluminized Gloves .9
این دستکشها مورد استفاده جوشکاران ،کارگران کوره ،شیشه گران و ریخته گران قرار میگیرد.
Aramid Fiber Gloves .10
آرامید یک ماده سنتتیک است که در مقابل گرما و سرما مقاومت خوبی دارد.

Foot Protective کفش ایمنی کار
از آنجاییکه عمده ترین خطر تهدید کننده پا در محیطهای صنعتی له شدن پنجه های پا در اثر سقوط ناگهـانی اجسام سنگین بروی پنجه و یا برخورد جلوی کفش با قطعات تیز و برنده و آسیب دیدن جلوی کفش می باشد لذا پنجه کفش را از جنس فولاد میسارند . همچنین جنس رویه کفش از چرم (عایق بـرق ) یـا PVC عـایق شیمیایی و کف کفش را از یک ماده قابل انعطاف مثل پلی اورتان می سازند.
کفش ها و چکمه ها متناسب با شرایط کار برای حفاظت از ضربه یا رطوبت یا بعنوان عایق الکتریکی یا حرارتی یا برودتی تعیین می شوند.
خطرات عمده برای پا در محیطهای صنعتی شامل موارد زیر است که حسـب مـورد از کفـش هـای مناسـب بـا استانداردهای خاص استفاده میشود.

•افتادن اشیاء سنگین روی پا
•حفاظت در مقابل سطوح داغ
•حفاظت در مقابل سطوح لغزنده
•مخاطرات ناشی از عبور جریان برق یا عدم انتقال الکترسیته ساکن
•مخاطرات کار با مواد شیمیایی

ماسک تنفسی Respirator Protective
ماسکهای حفاظتی تنفسی متناسب با شرایط با فیلترهای مناسب قابل تعویض یا احیاناً کپسول های هوا اصـولاً
وسایل حفاظت فردی، شخصی بوده باید به موقع ضدعفونی، نظافت و از نظر کارکرد مرتباً بازبینی شوند و دقیقاً
متناسب با شرایط کار استفاده شوند. یک وسیله حفاظت فردی که برای ایمنی در مقابل حادثه ای خاص طراحی
شده ممکن است در حادثه ای دیگر و محیط کاری متفاوت کارآیی نداشته باشد.
از نظر مطالعات تئوریک آلاینده ها را به ۳ گروه گاز ،بخار و آلاینده های ذره ای تقسیم میکنند.
هر یک از این آلاینده ها اثرات خاصی را بر روی سیستم تنفسی ایجاد میکنند.
روشهای محافظتی در مقابل آلاینده های گاز و بخار
۱ .هوا رسانی از طریق لوله های دمنده
۲ .استفاده از ماسکهای مجهز به کپسولهای هوای فشرده
۳ .استفاده از ماسکهای مجهز به فیلتر های ضد گاز Mask Gas
روشهای محافظتی در مقابل آلاینده های ذره ای
۱ .استفاده از شلنگ هوای فشرده
۲ .استفاده از سیستمهای هوا رسان
۳ .استفاده از ماسکهای مجهز به فیلتر های ذره گیر Mask Dust

بطور کلی ماسکهای تنفسی از ۲ قسمت تشکیل شده اند:
۱ .جسم اصلی ماسک Piece Face
۲ .جزء پاک کننده هوا Element Purifying-Air
جسم اصلی ماسک دارای یک ورودی و یک خروجی هوا و یک قاب فیلتر است که این ضمائم توسط بندی روی سر مستقر می شوند. ماسکها از نظر ظاهری یا تمام صورت را می پوشانند Full face mask یا نیمی از صورت را می پوشانند Half face mask
جزء پاک کننده هوا اساسی ترین جزء ماسک است که تحت عنوان فیلتر از آن یاد میشود.

فیلتر ها بر دو نوع می باشند :
۱ .فیلترهای گیرنده گازها و بخارات Gas Filter
۲ .فیلترهای گیرنده ذرات Dust Filter
در مورد انتخاب فیلترها استانداردهای خاصی وجود دارد . در درجه بندی فیلترهای مختلف Classification هر چه شماره n بیشتر باشد فیلتر موثرتر عمل میکند مثلا P4 توان ذره گیری بهتری نسبت به بقیه دارد.
استاندارد CE
A – بخارات آلی (قهوه ای)
B -بخارات مواد معدنی (طوسی)
E -بخارات اسیدی و SO2 زرد
K -بخارات مواد قلیایی (سبز)
P -ذرات (سفید)

هنگامی که آلایندههای موجود در هوای محیط کار از حد مجاز افزون شود از رسپیراتورها برای حفاظت استفاده میشود. آنها یک وسیله حفاظتی میباشند کـه بینـی و دهـان یـا تمـام صـورت و سـرکارگر را مـی پوشـاند تـا آلایندههای موجود در هوا وارد سیستم تنفسی نشود و هوای کافی در اختیار قرار گیرد.
بطور کلی چهار روش برای کنترل خطرات تنفسی وجود دارد که شامل جایگزینی، کنترلهای فنی و مهندسـی کنترلهای مدیریتی و استفاده از وسایل حفاظت فردی میباشد.

مخاطرات تنفسی شامل موارد زیر است
•آلاینده های ذرهای (Contaminants Particulate) :(گردوغبـار، فیبرهـا ، دمـه هـا و آلاینـده هـای بیولوژیکی)
•آلاینده های گاز و بخار
•کمبود اکسیژن
دمه ها (ذرات بسیار ریز جامد) : دمه ها زمانی تولید میشوند که مواد جامد مانند فلزات و یا پلاستیک گرم شده و به بخار تبدیل میشوند. دمه ها در فرایندهایی نظیر جوشکاری، ذوب و لحیم کاری تولید مـی شـوند و استنشـاق آنها به بیماریهای تنفسی و ریوی و حتی مرگ منجر میشود.

آلاینده های بیولوژیک: شامل باکتریها (مانند باکتریسل) ویروسها، قارچها میباشـند و در صـورت استنشـاق مشکلات تنفسی ایجاد مینماید.
رسپیراتورهای با فیلترهای مناسب برای حفاظت توصیه میشود.

پاره ای از آلودگی ها ممکن است در اثر استنشاق ویروس موجود در مدفوع و ادرار حیوانات موذی بوجود آید.

آلایندههای گاز و بخار: گازهایی مانند مونواکسید کربن و کلرین در محیطهای صنعتی تولید میشوند. تیزهای رنگ، استن، تربانتین، نفتالین نیز از جمله بخارات قابل توجه میباشند.

تحریک چشم، بینی، گلو، ریه ها پوست و گاهی موارد ورود به خون و سیستم اعصاب و آسیب به ارگانهای داخلـی گـاهی فـوری و گـاهی بعـد از مـدت طولانی بعد از تماس رخ میدهد. غلظت این مواد نیز در آثـار شـو مـوثر اسـت و بـرای جلـوگیری از ایـن آثـار اسپیراتورها با فیلترهای مناسب بعنوان وسیله حفاظت فردی توصیه میشود.
کمبود اکسیژن: ۲۱ درصد هوایی که تنفس میکنیم از اکسیژن تشکیل میشود و اکسیژن کمتر از ۵/۱۹درصد ناکافی تشخیص داده میشود کاهش اکسیژن به گیجی فرد، افزایش ضربان قلـب و در صـورت تـداوم و کـاهش بیشتر اکسیژن آسیب به مغز و توقف قلب ظرف چند دقیقه میشود. این اتفاق در فضاهای محصور مانند سیلوها، مخازن ، چالههای فاضلاب و … رخ میدهد.
دلیل کمبود اکسیژن عموما ناشی از واکنش شیمیایی اکسیژن (زنگ زدن فلزات، فاسد شدن مـواد آلـی و …)
می باشد یا ورود گاز دیگری مانند آرگون در جوشکاری به کاهش اکسیژن منجر میشود.

رسپیراتورها:
استفاده از رسپیراتورها بعنوان یک وسیله حفاظتی که بینی، دهان و تمام صورت و سر را میپوشاند برای آن است که هوای تمیز دراختیار سیستم تنفسی قرار دهد. در رسپیراتورها استفاده از فیلتـر و کـارتریج مناسـب اهمیـت دارد. این فیلترها به نوع مواد آلاینده و غلظت آنها مربوط است.
رسپراتورها گاهی با نیروی محرکه و گاهی بدون نیروی محرکه میباشند. گاهی صرفاً مجـاری تنفسـی و گـاهی صورت را کاملاً میپوشانند. از رسپیراتورها گاهی برای تنظیم فشار هوا (منفی یا مثبت) نیز اسـتفاده مـی کننـد .
باید توجه نمود که بدلیل پارهای از مشکلات تنفسی گاهی شخص نمی تواند از رسپیراتور استفاده نماید.
هشدار دهنده ها
رسپیراتورها ممکن است دارای کارتریج باشند کارتریجها شامل ذغال فعال و دیگر ترکیبات شیمیایی میباشـند که آلایندهها را به دام می اندازند. اشباع کارتریجها باعث کاهش یا قطع اثر آنها میشوند گـاهی از یـک سیسـتم هشدار دهنده برای اعلام وقوع اشباع استفاده مینمایند.
غبارات و فیبرها
در فرایندهایی مانند سند پلاست، برش کاری، کندهکاری، سنگزنی و متهکاری ذراتریزی بوجود میآیند که از مجاری تنفسی وارد ریه میشوند و بیماریهای خطرناکی را باعث میگردند مثلاً ذرات سیلیس و الیاف آزبسـت
میتوانند باعث ایجاد سرطان شوند.
میستها
قطرات ریز مایعات که در عملیات روغن کاری بوجود میآیند یا در فرآیند اسپری رنگ تولید میشوند مخاطرات بسیاری ایجاد می نمایند. میستهای اسیدی طی فرایند آبکاری و در نتیجه دمیدن هـوا بـه داخـل مـایع ایجـاد میشود. میستها باعث تحریک سطحی در پوست، چشمها، ریهها و مجاری تنفسی مـی شـوند .

حتـی بعضـی از حشرهکش ها موادی تولید میکنند که وارد جریان خون میشوند و بر روی سیسـتم هـای عصـبی اثـر نـامطلوب
میگذارند.

وسایل حفاظتی تمام بدن
حفاظت از بدن در مقابل مخاطرات زیر صورت میگیرد.
•گرمای شدید
•پاشیدن فلزات و مایعات داغ
•برخورد با ماشین آلات و تجهیزات
•بریدگی
•مواد شیمیایی خطرناک
•تماس با مواد عفونی مثل خون
•تشعشعات
برای مقابله با خطرات یاد شده از جلیقههای ایمنی، ژاکتهای ایمنی، لباسهای بلنـد ولبـاس هـای سرتاسـری استفاده میشود. این لباسها از نوع کاغذ، پنبه و پشم تصفیه شده، چرمی، لاستیکی یا پلاستیک ممکـن اسـت باشد.

ایمنی مواد خطرناک
مواد خطرناک در محیط کار ممکن است باعث ایجاد حوادث گوناگون شوند. قبل از هر چیـز نگهـداری فهرسـت این مواد شامل ذکر ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی آنها است. معمولاً در برچسب کارخانه سازنده عناوینی نظیر خطرناک، آتشگیری، قابل انفجار، زیانآور و نظایر آن ذکـر مـی شـود . عمومـاً لازم اسـت کـه خطـر ایـن مـواد طبقه بندی شود. بر چسبگذاری این مواد براساس استانداردهای رایج از اهمیت خاصی برخوردار است.
عناوینی نظیر خطر بهداشتی، خطر آتشگیری، خطر «واکنش پذیری» و نظایر آن در ادبیات مربوط به حفاظت تعاریف دقیق و روشنی دارد.
از تماس و ورود مواد شیمیایی به بدن از طریق گوارش، تماس با پوست، استنشاق و نظـایر آن آسـیب هـایی رخ میدهد که تماماً باید مستندسازی شود.
همه موارد مربوط به مواد خطرناک (مثلاً مواد شیمیایی) باید تحت نظامی خاص مورد نظارت مستمر قرار گیرد.
سفارش خرید این مواد، استفاده از آنها، ذخیره آنها، ریخت و پاش و نشست آنها، فرایندهایی کـه در مـورد ایـن مواد در تولید صورت میگیرد و رفع آنها همه باید براساس یک نظام نامه مشخص صـورت پـذ یرد. ویژگـی هـای نظیر واکنشپذیری، پایداری، ناسازگاری و نظایر آن باید مطابق نظامی مشترک مورد بررسـی قـرار گیـرد .

ایـن خصوصیات در مورد چگونگی نگهداری این مواد در انبارها، توجه به مقرراتی را باعث میشود که بعنوان سیستم انبارداری ایمن، مشهور میباشد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

--

جستجوی کالا